PRIVACYBELEID

1. GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

ALGEMENE INFORMATIE

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van toegang tot de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt..

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat vermeld voor deze of andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Details hierover vindt u in de privacyverklaring onder "Recht op beperking van de verwerking".

ANALYSETOOLS EN TOOLS VAN DERDEN

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; Het surfgedrag is niet naar jou te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

PRIVACY

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

OPMERKING OVER DE VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

​Fred Kompier – Route 66 Nederland
Van Schaeck Mathonsingel
6
6512 AP Nijmegen
Nederland
Telefon: +31654653374

E-Mail: info@route66nederland.com​

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

INTREKKING VAN UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een vrijblijvend bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS IN BIJZONDERE GEVALLEN EN TEGEN DIRECT MARKETING (ART. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AGV, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie; Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectievelijke rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (bezwaar op grond van art. 21 lid 1 AVG).
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar op grond van art. 21 lid 2 AVG).

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITe

In geval van inbreuken op de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, waar zij werken of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- OF TLS-VERSLEUTELING

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als sitebeheerder stuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

INFORMATIE, BLOKKERING, VERWIJDERING EN CORRECTIE

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat vermeld voor deze of andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw persoonsgegevens die wij van u hebben betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van rechtsvorderingen, heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
 • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21, lid 1 van de AVG, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

AFMELDEN VOOR PROMOTIONELE E-MAILS

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal is hierbij verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

3. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Cookies

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

SERVER LOGBESTANDEN

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzings-URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

​Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

CONTACT

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.
De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt daarom uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een vrijblijvend bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.
De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

VERWERKING VAN GEGEVENS (KLANT- EN CONTRACTGEGEVENS)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoudelijke vormgeving of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of te factureren.
De verzamelde klantgegevens worden na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS BIJ HET SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST VOOR DIENSTEN EN DIGITALE INHOUD

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de verwerking van betalingen.

Als reisagent geven wij de persoonsgegevens die nodig zijn voor bemiddeling alleen door aan derden als u ons daartoe opdracht heeft gegeven:
bijvoorbeeld Eaglerider USA :Als u bij ons een reis van Eaglerider boekt, geven wij de benodigde gegevens (voornaam, achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum) pas aan EagleRider door als u een bestelling als tussenpersoon bij ons plaatst. bijv. verzekering: Als u ons opdracht geeft om een reisannuleringsverzekering af te sluiten, geven wij de noodzakelijke gegevens (naam, adres en geboortedatum) pas door aan de partner nadat u een bepaalde aanbieder heeft gekozen.  bijv. luchtvaartmaatschappijen: Onze vluchtaanvragen zijn altijd anoniem. Pas wanneer u een vlucht heeft gekozen en u ons vraagt om deze vlucht te regelen, moeten wij de benodigde gegevens (naam, geboortedatum) doorgeven aan de luchtvaartmaatschappij.

Verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contact

E-MAILADRES: info@route66nederland.com

MOBIEL: +31 (0)6- 54 65 33 74